BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2015

ANUNCI
En compliment d’allò que disposen els articles 12.1, 13.3 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15.01.2009) i l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es fa públic per
a general coneixement que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de
2014, va aprovar, entre d’altres, un dictamen la part dispositiva del qual és del tenor LITERAL següent:Butlleti oficial de la provincia de Barcelona 7_1_2014

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.