Alta entitat

El registre municipal d’entitats és un cens que arxiva les dades de les associacions i fundacions que tenen el seu àmbit d’actuació a la ciutat de Badalona. Té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona

Per donar d’alta una entitat en el registre municipal d’entitats, només cal omplir la instància, adjuntar la documentació següent i presentar-la al Registre municipal de l’Ajuntament o a qualsevol oficina de districte:

  • Còpia compulsada dels estatuts de l’entitat
  • Còpia compulsada del certificat d’inscripció en el Registre general d’associacions i/o altres
  • Còpia compulsada de l’acta de composició de junta
  • Còpia compulsada del NIF i el telèfon de les persones que ocupen els càrrecs directius
  • Programa d’activitats ordinàries (signat i segellat)
  • Pressupost d’ingressos i despeses de l’any en curs (signat i segellat)
  • Certificació del nombre d’associats (signada i segellada)
  • Còpia compulsada del CIF de l’entitat

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.